نقره ای

قیمت مصرف کننده:500,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:-

/سالانه
برای 200 آگهی ها در این پکیج
 • چسبان
 • برجسته
 • ارتقا به 5 دسته بندی
 • ارتقا به 5 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 7 تصویر
 • ارتقا به 3 ویدئو
 • ثبت آگهی

برنز

قیمت مصرف کننده:100,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:-

/سالانه
برای 100 آگهی ها در این پکیج
 • چسبان
 • برجسته
 • ارتقا به 2 دسته بندی
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 5 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت آگهی

رایگان

رایگان
برای 10 آگهی ها در این پکیج
 • چسبان
 • برجسته
 • 1 دسته بندی
 • بدون مکان
 • نقشه
 • ارتقا به 3 تصویر
 • بدون ویدئو
 • ثبت آگهی