انتخاب پلن ارسال آگهی

نیازمندی ها/دسته بندی ها

۸۰ هزار تومان

Per Listing

 • icon-cross Duration : ۳۶۵ روز
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-cross Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-check موقعیت
 • icon-check Website
 • icon-cross Social Links
 • icon-check سوالات قبل از خرید
 • icon-cross Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Business Hours
آگهی های ویژه

۱۵۰ هزار تومان

Per Listing

 • icon-cross Duration : 30 روز
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-cross Video
 • icon-check Business Tagline
 • icon-check موقعیت
 • icon-check Website
 • icon-check Social Links
 • icon-check سوالات قبل از خرید
 • icon-check Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Business Hours
ویدئو (پنل شخصی)

۲۰۰ هزار تومان

Per Listing

 • icon-cross Duration : ۳۰ روز
 • icon-cross Map Display
 • icon-cross Contact Display
 • icon-cross Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-cross موقعیت
 • icon-cross Website
 • icon-cross Social Links
 • icon-cross سوالات قبل از خرید
 • icon-cross Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-cross Business Hours
ویدئو (صفحه اصلی)

۲۵۰ هزار تومان

Per Listing

 • icon-cross Duration : ۳۰ روز
 • icon-cross Map Display
 • icon-cross Contact Display
 • icon-cross Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-cross موقعیت
 • icon-cross Website
 • icon-cross Social Links
 • icon-cross سوالات قبل از خرید
 • icon-cross Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-cross Business Hours
بنرها

۲ میلیون تومان

Per Listing

 • icon-cross Duration : 30 روز
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-check Business Tagline
 • icon-check موقعیت
 • icon-check Website
 • icon-check Social Links
 • icon-check سوالات قبل از خرید
 • icon-check Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Business Hours