قیمت مصرف کننده:1,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,260 تومان تا 1,260 تومان

قیمت مصرف کننده:2,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,550 تومان تا 1,550 تومان

قیمت مصرف کننده:2,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,950 تومان تا 1,950 تومان

قیمت مصرف کننده:1,300 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 917 تومان تا 917 تومان

قیمت مصرف کننده:2,200 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,600 تومان تا 1,600 تومان