7%

قیمت مصرف کننده:280,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:260,000 تومان

11%

قیمت مصرف کننده:185,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:165,000 تومان

10%

قیمت مصرف کننده:250,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:225,000 تومان

12%

قیمت مصرف کننده:210,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:185,000 تومان

9%

قیمت مصرف کننده:285,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:260,000 تومان

8%

قیمت مصرف کننده:190,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:175,000 تومان

6%

قیمت مصرف کننده:240,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:225,000 تومان

8%

قیمت مصرف کننده:265,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:245,000 تومان