قیمت مصرف کننده:21,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 17,300 تومان تا 17,300 تومان

قیمت مصرف کننده:29,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 23,900 تومان تا 23,900 تومان

قیمت مصرف کننده:8,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 7,012 تومان تا 7,012 تومان

قیمت مصرف کننده:11,200 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 9,240 تومان تا 9,240 تومان

قیمت مصرف کننده:14,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 11,900 تومان تا 11,900 تومان

قیمت مصرف کننده:200 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 150 تومان تا 150 تومان