قیمت مصرف کننده:18,220 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 15,031 تومان تا 15,031 تومان

قیمت مصرف کننده:4,552 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 3,755 تومان تا 3,755 تومان

قیمت مصرف کننده:197 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 188 تومان تا 188 تومان

8%

قیمت مصرف کننده:52,800 تومان


قیمت چاشنی بازار:48,450 تومان

7%

قیمت مصرف کننده:39,050 تومان


قیمت چاشنی بازار:36,380 تومان

قیمت مصرف کننده:18,820 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 15,526 تومان تا 15,526 تومان

قیمت مصرف کننده:11,945 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 9,854 تومان تا 9,854 تومان

قیمت مصرف کننده:5,384 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 4,441 تومان تا 4,441 تومان

قیمت مصرف کننده:10,418 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 8,594 تومان تا 8,594 تومان