قیمت مصرف کننده:7,807 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 5,660 تومان تا 5,660 تومان

قیمت مصرف کننده:190 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 180 تومان تا 180 تومان

قیمت مصرف کننده:20,797 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 17,157 تومان تا 17,157 تومان

10%

قیمت مصرف کننده:48,400 تومان


قیمت چاشنی بازار:43,455 تومان