قیمت مصرف کننده:143 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 137 تومان تا 137 تومان

9%

قیمت مصرف کننده:33,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:30,000 تومان

قیمت مصرف کننده:5,317 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 3,854 تومان تا 3,854 تومان

قیمت مصرف کننده:5,600 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 4,480 تومان تا 4,480 تومان