قیمت مصرف کننده:12,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 11,500 تومان تا 12,000 تومان

قیمت مصرف کننده:18,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 16,400 تومان تا 17,500 تومان

قیمت مصرف کننده:1,100 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 920 تومان تا 1,000 تومان

قیمت مصرف کننده:6,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 5,200 تومان تا 5,900 تومان

قیمت مصرف کننده:2,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,800 تومان تا 1,900 تومان

قیمت مصرف کننده:1,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,260 تومان تا 1,260 تومان

قیمت مصرف کننده:2,000 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,550 تومان تا 1,550 تومان

قیمت مصرف کننده:2,500 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,950 تومان تا 1,950 تومان

قیمت مصرف کننده:1,300 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 917 تومان تا 917 تومان

قیمت مصرف کننده:1,300 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 880 تومان تا 920 تومان

قیمت مصرف کننده:2,200 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,600 تومان تا 1,600 تومان

قیمت مصرف کننده:2,200 تومان


قیمت چاشنی بازار:از 1,480 تومان تا 1,550 تومان